BOLLYWOOD

2 Wall intermediate line dance    INTRO:16 counts from the start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side,kick,touch ¼ turn L,kick ball step, ½ turn L

1   RV stap rechts opzij

2   LV kick over RV

3   LV tik links opzij

4   ¼ draai linksom (gewicht op LV) (9.00)

5   RV kick voor

&  RV stap op bal v/d voet naast LV

6   LV stap voor

7   RV stap voor

8   ½ draai linksom (3.00)

Turning shuffle,coaster step,stomp stomp(out in out)

1   RV ¼ draai linksom stap opzij

&  LV sluit naast RV

2   RV ¼  draai linksom stap achter

3   LV stap achter

&  RV sluit naast LV

4   LV stap voor

5   RV stamp voor

6   LV stamp achter

7   Gewicht op beide tenen hakken naar buiten

&  Hakken terug naar het midden

8   Hakken naar buiten(9.00)

Op tel 7 & 8 handpalmen op elkaar en naar de rechter kant,en twist ze in het zelfde tempo als je voeten

Side rock,behind & cross,side,hold & side touch

1   RV rock rechts opzij

2   LV gewicht terug

3   RV kruis achter LV

&  LV stap links opzij

4   RV kruis over LV

5   LV stap links opzij

6   Rust

&  RV stap naast LV

7   LV stap links opzij

8   RV tik naast LV (9.00)

Rolling vine, shuffel ¼ turn R,rock step,step back side touch

1   RV ¼ draai rechtsom (12.00)

2   LV ½ draai rechtsom stap achter (6.00)

3   RV ¼ draai rechtsom stap opzij

&  LV sluit naast RV

4   RV ¼ draai rechtsom stap voor  (12.00)

5   LV rock voor

6   RV gewicht terug

7   LV stap achter

8   RV tik rechts opzij

¼ turnR brush, ½ turn L weave

1   RV stap met ¼ draai rechtsom naast LV(3.00)

2   LV veeg over de vloer naar voor

3   LV kruis over RV

4   RV ¼ draai linksom stap achter (12.00)

 

 

 

 

Muziek :DJ Mam’s

Titel  :Halla Decale

BPM  :

Tellen :56

Choreographer :Daniel Whittaker

Level:Intermediate

Datum:4-7 Oktober 2011

5   LV ¼ draai linksom stap links opzij

6   RV kruis over LV (9.00)

7   LV stap links opzij

8   RV kruis achter LV

Chasse ,rock,chasse ¼ R, L shuffle fwd

1   LV stap links opzij

&  RV sluit naast LV

2   LV stap links opzij

3   RV rock gekruist over LV

4   LV gewicht terug

5   RV stap rechts opzij

&  LV sluit naast Rv

6   RV ¼ draai rechtsom stap voor(12.00)

7   LV stap voor

&  RV sluit naast LV

8   LV stap voor

RESTART MUUR 6 (6.00)

Dorothy step ¼ turnL,hold, ¼ turn Lwalk fwd R L

1   RV stap rechts diag. voor

2   LV kruis achter RV

&  RV ¼ draai linksom stap achter(9.00)

3   LV tik teen voor

4   Rust

&  LV stap naast RV

5   RV stap voor

6   ¼ draai linksom (6.00)

7   RV stap voor

8   LV stap voor

Tag:muur 1-3-5altijd met gezicht op de 6 uur muur

Rock,recover,walk bkw R.L,rock bkw,full turn fwd

1   RV rock voor

2   LV gewicht terug

3   RV stap achter

4   LV stap achter

5   RV rock voor

6   LV gewicht terug

7   RV ½ draai linksom stap achter

8   LV ½ draai linksom stap voor

 

 

 

 

Silver Moon
Dancers