Champagne on ice

 2 wall line dance   start na 24 tellen op zang     

Silver Moon
Dancers

Cross waltz back,(2x)

1   RV stap gekruist over LV

2   LV stap schuin links achter

3   RV stap schuin rechts achter

4   LV stap gekruist over RV

5   RV stap schuin rechts achter

6   LV stap schuin links achter

Step fwd,1/2 pivot-raise,drop,coaster step

1   RV stap voor

2   RV & LV til hakken op en draai ½ draai linksom

3   RV zet hak neer,en sleep LV naar RV(6)

4   LV stap achter

5   RV stap naast LV

6   LV stap voor

Full turn waltz,step,pivot ¾ turn right,side step,drag

1   RV stap voor

2   LV ½ draai rechtsom ,stap achter

3   RV ½ draai rechtsom ,stap voor(6)

4   LV stap voor

5   LV ¾ draai rechtsom stap links opzij

6   RV sleep naar LV (3)

Behind,side,cross,side ,drag

1   RV stap gekruist achter LV

2   LV stap links opzij

3   RV stap gekruist voor LV

****TAG &restart in de 4e muur

4   LV stap links opzij

5   RV sleep naast LV

6   Eindig sleep en gewicht op LV

Behind,side,cross,side rock,recover,cross

1   RV kruis achter LV

2   LV stap links opzij

3   RV stap gekruist over LV

4   LV rock links opzij

5   RV gewicht terug

6   LV stap gekruist over RV

 ¼ turn left, ½ turn left,step fwd,step fwd,drag

1   RV ¼ draai linksom en stap achter

2   LV ½ draai linksom en stap voor

3   RV stap voor (6)

4   LV stap voor

5   RV sleep naar LV

6   RV tik naast LV

Side step,slow drag,behind cross,1/4 turn right, ½ turn right

1   RV Grote stap opzij

2   LV start sleep naar RV

3   LV eindig sleep

4   LV kruis achter RV

5   RV ¼ draai rechtsom en stap voor

6   LV ½ draai rechtsom stap achter(3)

Coaster step , Full turn waltz left

1   RV stap achter

2   LV stap naast RV

3   RV stap voor

4   LV stap voor

5   RV ½ draai linksom stap achter

6   LV ½ draai linksom stap voor(3)

Cross waltz,cross ¼ turn left, ¼ turn left

1   RV kruis over LV

2   LV stap links opzij

3   RV stap op de plaats

4   LV kruis over RV

5   RV ¼ draai linksom stap achter

6   LV ¼ draai linksom stap opzij (9)

#

      Cross waltz,cross ¼ turn left, ¼ turn left

      1   RV kruis overLV

      2   LV stap links opzij

      3   RV stap op de plaats

      4   LV kruis over RV

      5   RV ¼ draai linksom stap achter

      6   LV ¼ draai linksom stap opzij (3)

Diagonal lunge,hold,rock bkw, ¼ turn right, ½ turn right

    1   RV lunge(rock) schuin naar linker hoek(1.30 uur)

    2   Rust

    3   Rust

    4   Rock gewicht terug op LV

    5   RV ¼ draai rechtsom stap voor

    6   LV ½ draai rechtsom stap achter(12)

         ¼ turn right,drag,touch,1. 1/4  turn left

1   RV  ¼ draai rechtsom en stap opzij

2   LV sleep naar RV

3   LV tik teen gekruist achter RV (3)

4   LV draai ¼ linksom stap voor

5   RV draai ½ linksom stap achter

6   LV ½ draai linksom stap voor(12)

        Step, drag,hold,step back,1/2 turn right,step fwd (2x)

1   RV stap voor

2   LV sleep naar RV

3   Rust

4   LV rock achter

5   RV ½ draai rechtsom stap voor

6   LV stap voor (6)

        Herhaal 1 t/m 6 en eindig op 12 uur

 

         ½  waltz fwd,waltz back,

1   RV stap voor

2   LV ½ draai rechtsom stap achter

3   RV stap achter (6)

4   LV stap achter

5   RV stap naast LV

6   LV kleine stap voor

       Full turn right fwd,step,drag,sweep diagonal

1   RV stap voor

2   LV ½ draai rechtsom stap achter

3   RV ½ draai rechtsom stap voor(6)

4   LV stap voor

5   RV Draai schuin naar linker hoek start sweep rond naar voor

6   RV eindig sweep gekruist over LV (6)

 

         TAG & RESTART

             4e muur tot tel 21: voeg de volgende tellen toe

LV ¼ draai linksom stap voor

½ draai  linksom door

RV sweep naar voor en begin opnieuw vanaf de start muur

 

       

Muziek :Tammy Wynette &

Elton John

Titel  :A woman needs

BPM  :129

Tellen :96

Choreograaf Michael Vera-Lobos